V.V. Schaesberg 4 — Koutenveld 4

V.V. Schaesberg 5 — Koutenveld 3

zvv Cosmos ’78 2 — ZVV ‘t Flaterke 2

V.V. Schaesberg 3 — ZVV Rood Wit 4

zvv Cosmos ’78 2 — ZVV Jabeek/Decorstuc 2

V.V. Schaesberg 4 — MZVV/R Broers Bestra 1

V.V. Schaesberg 5 — Marathon/Miniware 2

zvv Cosmos ’78 2 — ZVV de Kilo 2

V.V. Schaesberg 3 — Sportclub Mergelland ’03 1

zvv Cosmos ’78 2 — De Hazendans/ODV 6